Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Algemene Voorwaarden

De overeenkomst

 1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: de “zorgverlener”), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Huisregels

Om uw bezoek aan onze tandartspraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk. Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels:

Derden

 1. De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

 1. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s). Bij uitgebreide behandelingen met hoge techniekkosten kan een aanbetaling worden gevraagd tot 50% van het totale bedrag van de behandeling.
 2. De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.
 3. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. Meer informatie kunt u vinden op www.tandartspraktijklemmer.nl.
 4. Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de zorgverlener te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.
 5. Op alle diensten van Tandartspraktijk Sloten zijn betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op https://tandartssloten.nl/betalingsvoorwaarden-2/

Behandeling en informatie

 1. Tijdens de halfjaarlijkse controle afspraak onderzoekt de tandarts uw gebit en mond op eventuele afwijkingen of andere problemen. Constateert de tandarts tijdens de controle bepaalde afwijkingen of problemen aan uw gebit? Dan plannen we een vervolgafspraak met u in. Normaal gesproken gebeurt een vervolgbehandeling NIET op de halfjaarlijks controle afspraak.
 2. De zorgverlener informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken. De informatie wordt verschaft op een voor de patiënt geschikt niveau en de zorgverlener gaat na of patiënt de informatie heeft begrepen.
 3. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,- of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt. Deze prijsopgave geeft een overzicht van de door de zorgverlener voorgenomen prestaties, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materialen techniekkosten.
 4. Indien voorafgaande verstrekking van een schriftelijke prijsopgave redelijkerwijs niet mogelijk is dan is de zorgverlener hiertoe niet gehouden. De zorgverlener zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de patiënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is.
 5. De zorgverlener kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. De zorgverlener zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 6. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Extra kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk, of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, komen voor rekening van de patiënt.
 7. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 8. De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.
 9. Door het maken van een afspraak voor een tandheelkundige behandeling, erkennen de patiënt, ouders en/of voogd dat:
  1. Dat alle medewerkers van Tandartspraktijk Lemmer het tandheelkundige behandelplan uiteen hebben gezet en dat zij voorts in de gelegenheid zijn gesteld om een keuze voor de behandeling te maken;
  2. Dat alle medewerkers van Tandartspraktijk Lemmer informatie hebben verstrekt die ertoe heeft bijgedragen deze keuze te maken en dat de patiënt, ouders en/of voogd in de gelegenheid zijn gesteld alle vragen over de voorgestelde tandheelkundige behandeling en informatie te stellen;
  3. Dat patiënt op de hoogte is van het feit dat een zorgvuldige mondhygiëne noodzakelijk is ter voorkoming van risico’s zoals ontkalking, cariës en tandvleesproblemen;
  4. Dat patiënt op de hoogte is van het feit dat onzorgvuldige omgang met de tandheelkundige apparatuur en/of onvoldoende medewerking tot verlenging van de behandelduur, extra kosten en, bij geen verbetering, tot beëindiging van de tandheelkundige behandeling kan leiden en, – dat aan hen een kostenbegroting uiteen is gezet.
 10. Door het maken van een afspraak voor een tandheelkundige behandeling, geven de patiënt, ouders en/of voogd toestemming voor de tandheelkundige behandeling.
 11. Door het maken van een afspraak voor een tandheelkundige behandeling geven de patiënt, ouders en/of voogd toestemming aan Tandartspraktijk Lemmer om informatie/ (röntgen)foto’s/ gebitsmodellen in het belang van de tandheelkundige therapie aan andere behandelaars door te geven.
 12. Alle medewerkers van Tandartspraktijk Lemmer voeren hun werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Tandartspraktijk Lemmer is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden bij de uitvoering van deze werkzaamheden.
 13. Indien geoordeeld wordt, dat een beroep op artikel 18 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is Tandartspraktijk Lemmer slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van verwijtbaar handelen.
 14. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de tandarts en/of medewerker wordt gemeld. Indien mogelijk, dient de tandarts/ medewerker in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken.
 15. De totale aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.

Garantie

 1. Tandheelkunde is een medisch beroep. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van de zorgverlener kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zal de zorgverlener de patiënt vooraf van de risico’s op de hoogte stellen. We hanteren een garantietermijn van 4 jaar op kroon-, brug- en implantaatwerk (hier geldt een aflopende garantiewaarde van 25% per jaar), 1 jaar voor een nieuwe prothese en 6 maanden voor composietrestauraties. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op deze garantie, mits de patiënt minimaal één keer per jaar de zorgverlener bezoekt voor een controle en eventuele onderhoud en onder normale gebruiks- en hygiëneomstandigheden. De garantie vervalt indien derden wijzigingen aanbrengen in het werkstuk. De vorm van de garantie zal in een gezamenlijk gesprek tussen partijen besproken worden.
 2. Er wordt geen garantie gegeven aan wortelkanaalbehandelingen, vullingen in het melkgebit, parodontologie en aan de normale slijtage door gebruik van het splint (garantie op fabricagefouten is 1 jaar).

Klachten

 1. Klachten over declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht over een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
 2. Op onenigheden over de tandheelkundige behandeling is de NMT-klachtenregeling van toepassing. Meer informatie over deze klachtenregeling kunt u op de website lezen of opvragen bij de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde. Dit kunt u schriftelijk doen via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.

Overschrijding betalingstermijn

 1. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de zorgverlener de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,- onverminderd het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen.
 2. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere niet spoedeisende behandeling op te schorten of de te verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.