Betalingsvoorwaarden 
Wij zijn aangesloten bij Medicas B.V. en hanteren de onderstaande betalingsvoorwaarden:
Klik hier om de
betalingsvoorwaarden
te downloaden
Download de betalingsvoorwaarden

Algemeen
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangeslote n is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dien st aan de cliŽnt ter hand gesteld.
2 De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aa n de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
3 Bij behandelingen dienen afspraken - indien noodzakelijk - minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiŽnt gereserveerde tijd bij de patiŽnt in rekening te brengen.
4 Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiŽnt niet op
5 Alle betalingen dienen door de patiŽnt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.
6 Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiŽnt, is de patiŽnt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiŽnt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
7 Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliŽnt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW): -
  • Minimumtarief € 40,- - 
  • 15% over eerste € 2.500,- - 
  • 10% over volgende € 2.500,- - 
  • 5% over volgende € 5.000,- - 
  • 1% over de volgende € 190.000,- -
  •  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-- 
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of e en natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspra ak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom , met een minimum van € 75,-.

Download de betalingsvoorwaarden Klik hier om de
betalingsvoorwaarden
te downloaden
Misschien ook interessant voor u:

Tarieven